košík 0 €

Ochrana osobných údajov

Chránime Vaše údaje.

Čl. 9 Ochrana osobných údajov

9.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“ ).

9.2 Prevádzkovateľom internetového obchodu  www.jkanimals.sk je

JK ANIMALS SLOVAKIA s.r.o.
Palárikova 76
02 201 Čadca
Slovenská republika

IČO 47124091
IČ DPH: SK2023766998

9.3 Prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných predpisov v platnom znení spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:

  1. spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode JK ANIMALS SLOVAKIA s.r.o. v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu, podpis),
  2. marketingu a to formou:
  1. zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach internetového obchodu JK ANIMALS SLOVAKIA s.r.o. v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa).
  2. účasti na reklamných kampaňach (akciách), vedených na stránkach internetového obchodu JK ANIMALS SLOVAKIA s.r.o.   alebo formou letákov v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, podpis).

9.4 Prevádzkovateľ alebo doručovacia spoločnosť pri odovzdávaní objednávky je oprávnená si od zákazníka vyžiadať doklad totožnosti za účelom overenia jeho identity alebo osoby uvedenej na doručovacej adrese.

9.5 Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

  1. spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít,
  1. nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

9.6 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje svojou registráciou v eshope predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú troch (3) rokov.. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

9.7 Súhlas kupujúceho so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.

9.8 Ochrana osobných údajov kupujúceho sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva kupujúceho sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

9.9 Osobné údaje kupujúceho, ktoré poskytuje prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny je povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

9.10 Osobné údaje kupujúceho môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti.

9.11 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.12 Ak kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, vzniká predávajúcemu povinnosť mu tieto informácie poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe.

9.13 Internetový obchod www.jkanimals.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

E-SHOP JK ANIMALS SLOVAKIA

Copyright © 2015–2017 JK ANIMALS SLOVAKIA s.r.o. All rights reserved. Všetky práva vyhradené.
Prevádzkuje firma JK ANIMALS SLOVAKIA s.r.o., váš spoľahlivý dodávateľ chovateľských potrieb a krmív od roku 2013.
Kopírovanie obrázkov a obsahu je zakázane. Všetky obrázky sú duševným vlastníctvom JK ANIMALS.
Copying of images and content is prohibited. All images are intellectual property of JK ANIMALS.
Designed by MgA. Michal PolákRedakčný systém.